Publications

Schutz­recht "Die­lek­tri­sche An­ten­ne"

2010 - Michael Gerding, Thomas Musch, Nils Pohl

DE102008020036B4 , Micha­el Ger­ding, Tho­mas Musch, Nils Pohl (Er­fin­der), Kroh­ne Meß­tech­nik (An­mel­der), Patent erteilt 01.04.2010

Patent: Dynamically Adjustable Q-Factors

2009 - Alfred Raidl, Christoph Schmits, Wolfgang Thomann

Publikationsnummer: US 2009/0322445 A1, Infineon Technologies AG (Anmelder), Publikationsdatum: 31. Dezember 2009

Schutzrecht "Dielektrische Hornantenne"

2009 - Nils Pohl, Gunnar Armbrecht, Burkhard Schiek

Patentnummer DE102008015409A1, Nils Pohl, Gunnar Armbrecht, Burkhard Schiek (Erfinder), Krohne Meßtechnik (Anmelder), Offenlegung 24.09.2009

Schutzrecht "Dielektrische Antenne"

2009 - Nils Pohl

Patentnummer DE102008008715A1, Nils Pohl (Erfinder), Krohne Meßtechnik (Anmelder), Offenlegung 13.08.2009
Page: